GHPGVNTN Âu Châu: Tâm thư kêu gọi trợ giúp nhân dân Ukraina tị nạn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh


Evry-Courcouronnes, ngày 06/03/2022

TÂM THƯ
KÊU GỌI TRỢ GIÚP NHÂN DÂN UKRAINA TỊ NẠN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quý đồng bào đồng hương Phật Tử
Kính thưa liệt quý vị,

Cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia Ukraina và Nga, đã khiến cho đồng bào nhân dân Ukrania, phải chịu cảnh tan nhà nát cửa, thân thuộc ly tán, trẻ thơ mất cha, vợ trẻ mất chồng, cha mẹ mất con, anh em thành niên đứng chung chiến tuyến, chống giặc ngoại xâm, người già phụ nữ trẻ em phải xin tị nạn các nước láng giềng.

Đứng trước tình cảnh bi đát đau thương của đất nước và nhân dân Ukraina lâm nạn chiến tranh. Nay Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tha thiết kêu gọi chư Tăng Ni, Đồng Bào Đồng Hương Phật Tử, đồng tâm chia xẻ sự đau buồn này với nhân dân Ukraina và bằng tình thương yêu nhân loại, chúng ta giúp đỡ bằng mọi phương tiện vốn có bằng tiền tài vật chất, thuốc men, áo quần, thực phẩm v.v… Đồng thời, mỗi người con Phật chúng ta đồng nhất tâm tu tập hồi hướng nguyện cầu cho cuộc chiến tranh này sớm chấm dứt và thế giới được hoà bình an lạc.

Kính thưa quý vị,
Để tiện lợi cho sự đóng góp ủng hộ. Giáo Hội yêu cầu quý vị liên lạc với các chùa viện hay văn phòng Giáo Hội tại địa phương, để gởi tịnh tài giúp đỡ cho Dân Tị Nạn Ukraina. Và các chùa viện Gíáo Hội tại địa phương sẽ liên lạc và gởi thẳng đến các Hội Từ Thiện Hồng Thập Tự tại quốc gia hay địa phương đó.

Và xin các chùa viện hay Giáo Hội địa phương hoan hỷ gởi về văn phòng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Giáo Hội, để biết tổng kết số tịnh tài đã ủng hộ cho Dân Tị Nạn Ukraina.

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu thành tâm ca ngợi tán thán công đức của chư Tăng Ni Đồng Bào Phật Tử, nguyện khởi lòng từ theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn, bằng hạnh thí xả vô uý đến Nhân Dân Ukraina trong thời điểm hiện tại.

Kính chúc chư Tăng Ni Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử vô lượng an lành cát tường như ý.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát

T.m Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

8 rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry-Courcouronnes. France
Tél: 01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99. E-mail:
thichquangdao@khanhanh.fr

Bài ngẫu nhiên

Bài mới