Hiệp hội Giáo viên California vinh danh Tiến sĩ Phẻ Bạch

GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC MIRA LOMA ĐƯỢC VINH DANH VỚI GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN TOÀN TIỂU BANG CALIFORNIA 

Hiệp hội Giáo viên California đã vinh danh Tiến sĩ Phẻ Bạch vì những đóng góp giáo dục thực hành chánh niệm của ông.

Tiến sĩ (TS.) Bạch X. Phẻ là một giáo viên dạy hóa học tại Trường Trung học Mira Loma với niềm đam mê về chánh niệm, mà ông đang giảng dạy cho học sinh, các nhà giáo và nhân viên trên khắp tiểu bang California. Vào ngày 18 tháng 3, Hiệp hội Giáo viên California (CTA) đã công nhận những cống hiến của TS. Bạch bằng Giải thưởng Nhân quyền Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương năm 2023 của bang California.

Tại Mira Loma, TSBạch dạy một khóa học tự chọn dành riêng nhằm giúp học sinh thực hành chánh niệm. Trên các bức tường trong lớp học của ông được trang trí bằng những tấm áp phích do học sinh làm, một trong số đó, chánh niệm định nghĩa là “trạng thái nhận thức không phán xét về những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại bao gồm nhận thức về suy nghĩ, cảm xúc và giác quan của chính mình”.

Chương trình chánh niệm của trường đang trong năm học đầu tiên và tạo được tiếng vang nhờ sự kiên trì tranh đấu của TS. Bạch đối với nhận thức về sức khỏe tinh thần.

“Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, tôi đã mất 6 học sinh vì tự tử rồi và tôi không muốn mất thêm em nào nữa,” TSBạch chia sẻ. Ông nói thêm “hy vọng rằng với tinh thần đó, lớp học này sẽ giúp một số người trong số họ có được bộ kỹ năng cần thiết để vượt qua những cảm xúc mạnh mẽ.”

Đối với TSBạch, giải thưởng từ CTA là một phần nhỏ trong mục tiêu lớn hơn nhằm thúc đẩy sức khỏe tinh thần tốt hơn thông qua chánh niệm. Một cuộc khảo sát sinh viên cho thấy phần lớn sinh viên tham gia lớp học mới đều yêu thích và đạt được lợi ích tinh thần sau khi trãi nghiệm. TS. Bạch hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ chuyển thành nhiều nguồn lực hơn cho sinh viên thông qua các chương trình tương tự.

“Tôi hy vọng rằng có thể có nhiều người tham gia các lớp học này hơn và nhiều giáo viên khác sẽ cung cấp các lớp học này như một môn tự chọn để chuẩn bị cho đại học.” Bạch nói.

Nguồn: Source: San Juan Unified School District News
Bodhi Media phỏng dịch

MIRA LOMA HIGH SCHOOL TEACHER HONORED WITH STATEWIDE HUMAN RIGHTS AWARD

The California Teachers Association recognized Dr. Phe Bach for his work in mindfulness education.

Dr. Phe Bach is a chemistry teacher at Mira Loma High School with a passion for mindfulness, which he teaches to students, educators and staff across California. On March 18, the California Teachers Association (CTA) recognized Bach for his work by awarding him their 2023 Pacific Asian American Human Rights Award.

At Mira Loma, Bach teaches an elective course dedicated to helping students learn mindfulness practices. The walls of his classroom are decorated with student-made posters, one of which defines mindfulness as “a state of nonjudgemental awareness of what’s happening in the present moment including the awareness of one’s own thoughts, feelings, and senses.”

The school’s mindfulness program is in its first year, and was created in part due to Bach’s own advocacy for mental health awareness.

“In my teaching career, I lost six student to suicide already and I don’t want to lose anymore,” shared Bach. He adds “hopefully, with that mentality, this class will help some of them have the skill set necessary to overcome some of the strong emotion.”

For Bach, the award from CTA is a small part of a larger goal to promote better mental health through mindfulness. A student survey showed that the majority of students who took the new class enjoyed it and gained value from the experience, and he hopes that this support will translate into more resources for students through similar programs.

“I hope that there can have more people taking these classes, and more teachers offer these classes as an elective class for college.” Bach said.

Source: San Juan Unified School District News
https://www.sanjuan.edu/humanrightsaward

Bài ngẫu nhiên

Bài mới